Porównaj zanim kupisz

Prawo, akty prawne 4168 produktów

C.h.beck Kc. kpc. kodeks cywilny. kodeks postępowania cywilnego. edycja sędziowska wyd. 33

$450.99 $ 800
Stan prawny: 13 września 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Tekst ustawy Kodeks innowacyjnania cywilnego,Indeks rzeczowy.seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych...

kodeks postępowania cywilnego. komentarz. tom 1. artykuły 1–366

$450.99 $ 800
Tom I komentarza pod redakcją naukową prof. Dr. Hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 1–366 ustawy – Kodeks nowoczesnania cywilnego, regulujące m.in. Tematykę stron i kosztów cyklu,...

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem dowodowym w polskim procesie cywilnym

$450.99 $ 800
Przedstawione w książce zagadnienia dotyczą jednego z najważniejszych etapów procesu cywilnego, jakim jest postępowanie dowodowe. Autorka omawia istotę, ewolucję, charakterystykę i funkcjonowanie...

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące wyd. 6 - praca zbiorowa marki C.h. beck

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1043),...

Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w unii europejskiej marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.Zasada proporcjonalności została określona w Traktacie o Unii Europejskiej. Oznacza ona, że działania podejmowane poprzez instytucje unijne muszą następować w...

Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Tematyka publikacji od lat znajduje się w centrum zainteresowania praktyków sądowych, gdyż dotyczy merytorycznego i formalnego sposobu zakończenia poszczególnych postępowań cywilnych, w...

Prawo rynku kapitałowego oraz akty wykonawcze marki C.h.beck

$450.99 $ 800
Stan prawny: 12 stycznia 2022 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi:Tekst jednorodny z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. Z 2021 r. Poz. 328),1.7.2021...

Wolters kluwer Prace geodezyjne realizowane na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych oraz czynności cywilnych

$450.99 $ 800
Książka mieści kompleksową analizę przepisów prawa ustalających zasady wykonywania prac geodezyjnych, w ramach których realizowane są czynności związane z: pomiarami geodezyjnymi, opracowaniem...

kodeks postępowania karnego. orzecznictwo

$450.99 $ 800
Książka gromadzi orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące Kodeksu innowacyjnania karnego wydane po dniu jego wejścia w życie, tj. 1 września 1998 r., które zostały ułożone zgodnie...

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce wyd. 4

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem, które zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Opracowanie uwzględnia stan...

Prawo własności przemysłowej. komentarz marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny nieprzystępne zagadnienia prawa znaków handlowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych. Książka została napisana z...

Prace geodezyjne realizowane na potrzeby budownictwa marki Wolters kluwer

$450.99 $ 800
Publikacja prezentuje zasady wykonywania prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zasady sporządzania opracowań...

Kro. prasc. kodeks rodzinny i opiekuńczy w.30 marki C.h. beck

$450.99 $ 800
Stan prawny: 1 września 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy: 1.2.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,...

Wolters kluwer Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego w.7

$450.99 $ 800
W opracowaniu omówiono wszystkie instytucje procedury sądowoadministracyjnej, którymi powinien posługiwać się sędzia sądu administracyjnego w swojej codziennej pracy. Wyodrębniono poszczególne...

Wolters kluwer Prawnokarna ochrona przed nieuczciwą konkurencją..

$450.99 $ 800
Publikacja jest pierwszym od wielu lat tak pokaźnym opracowaniem problematyki prawnokarnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Zawiera bogate omówienie wielu spornych problemów o wyraźnym...

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz w

$450.99 $ 800
Komentarz ukazuje przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i wykorzystywania unormowań polskiej ustawy znaczącej. Uwzględnia bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych i...

O procesie sądowym w starożytnych Atenach. Szkic o

$450.99 $ 800
Książka stanowi drugą część procesu zapoczątkowanego publikacją pt. O początku prawa, tym razem dotyczącą narodzin i ewolucji prawa karnego w starożytnych Atenach. Niekwestionowaną zasługą...

C.h. beck Prawo i proces karny skarbowy z testami online w.2

$450.99 $ 800
Podręcznik gromadzi systemowe omówienie podstawowych problemów naukowych i praktycznych materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego w układzie podręcznikowym. Ze względu na dużą...

C.h. beck Prawo cywilne - część ogólna z testami online w.17

$450.99 $ 800
W podręczniku zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów: normy...

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna

$450.99 $ 800
W podręczniku omówione zostały podstawowe instytucje prawa karnego, m.in.: zasady odpowiedzialności karnej, zasady wyłączenia odpowiedzialności karnej, problematyka rozmiaru kary, w tym instytucji...

Wolters kluwer Kodeks postępowania cywilnego. przepisy wyd. 2023

$450.99 $ 800
Stan prawny na 14 września 2023 r.W najnowszym 13. Wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. Z ustaw:• z 9 marca 2023 r. O zmianie ustawy – Kodeks innowacyjnania cywilnego, a także...

C.h. beck Postępowanie cywilne w pigułce + testy online w.3

$450.99 $ 800
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu progresywnania cywilnego. Opracowanie zostało...

Postępowanie karne. pytania. kazusy. tablice w.6 marki C.h. beck

$450.99 $ 800
Repetytorium ukazuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu nowoczesnania karnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec...

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy w.6

$450.99 $ 800
Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec...
new
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania: Czytaj więcej » x

Ta strona używa plików cookies. Czytaj więcej »

x